Przejdź do treści

e-Usługi

1
Zgłoszenie przez radnego Rady Powiatu Iławskiego interpelacji/zapytania w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu
WN-146
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Petycja w sp. zm. przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sp. dot. podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego
WN-213
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
b) Przesłać pocztą tradycyjną.
c) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego (I piętro, pok. nr 115)
Podstawy prawne • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., Art. 63,)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Opłaty brak
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Ogólny opis: Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
Telefon 89-649-0700
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest/nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub inwentaryzacją stanu lasów
WN-244
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w pok. 314 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
Podstawy prawne • art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.). • art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest/nie jest objęta Uproszonym Planem Urządzania Lasów lub inwentaryzacją stanu lasów (wzór) 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej 3. Pełnomocnictwo wraz z opłata skarbową, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, w przypadku dużej ilości wniosków – do 7 dni
Opłaty Opłaty: 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł (nr konta: 48160014621016795470000101 2. Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Iławie: 48160014621016795470000101
Numer konta 48160014621016795470000101
Tytuł wpłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Uwagi Ogólny opis: Wydanie zaświadczenia, że działka jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu.
Telefon 89-649-0779
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
WN-30
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
WN-418
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)
Podstawy prawne brak
Wymagane dokumenty 1. Wniosek
Opłaty Za każde złożone w urzędzie pełnomocnictwo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Iławie: 48160014621016795470000101
Numer konta 48160014621016795470000101
Tytuł wpłaty Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Ogólny opis: Pełnomocnictwo administracyjne powinno określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony - może obejmować działanie w imieniu mocodawcy w toku całego postępowania administracyjnego, do dokonywania niektórych czynności bądź do dokonania jednej konkretnej czynności w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo administracyjne może zostać udzielone tylko osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych ocenianą według zasad Kodeksu cywilnego.
Telefon 89-649-0700
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze geodezyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
WN-420
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wniosek można złożyć w formie:
a) formularza elektronicznego - opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, który jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
b) poprzez system Geoportalu Powiatowego https://ilawa.geoportal2.pl
c) drogą tradycyjną - złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w pok. 312 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
Podstawy prawne art. 15a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek Formularz zbudowany jest na wzorze pisma ogólnego, w związku z czym należy do niego dołączyć wypełniony Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze geodezyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, który dostępny jest tutaj:
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze geodezyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, w przypadku dużej ilości wniosków – do 7 dni
Opłaty brak
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Ogólny opis: Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.
Telefon 89-649-0768
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zamieszczenie obiektu w serwisie Geoportal Powiatu Iławskiego
WN-423
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wniosek można złożyć w formie:
a) formularza elektronicznego - opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, który jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
b) poprzez system Geoportalu Powiatowego https://ilawa.geoportal2.pl
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
Podstawy prawne brak
Wymagane dokumenty 1. Wniosek
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, w przypadku dużej ilości wniosków – do 7 dni
Opłaty brak
Tryb odwoławczy brak
Uwagi Ogólny opis: Formularz umożliwia przesłanie obiektu w postaci pliku graficznego celem opublikowania go na Geoportalu powiatowym przez Urząd. W Geoportalu publikowane są informacje graficzne na temat obiektów typu: zabytki, obiekty użyteczności publicznej, atrakcje turystyczne, obiekty turystyczny, które położone są na terenie powiatu iławskiego.
Telefon 89-649-0725
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o założenie konta i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu Geoportal Powiatu Iławskiego
WN-424
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o pełne udostępnienie (nieodpłatne) materiałów archiwalnych z Powiatowego Archiwum Geologicznego w Iławie
WN-425
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
WN-71
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Iławski
Informacja o środowisku i jego ochronie udostępniana jest na pisemny wniosek o udostępnienie informacji. Wniosek należy złożyć w urzędzie w jeden z poniższych sposobów:
a) osobiście w sekretariacie Starostwa,
b) pocztą tradycyjną,
c)drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.
Bez pisemnego wniosku udostępnia się informacje, które nie wymagają wyszukania.
Jeśli informacja może pomóc w zmniejszeniu skutków klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, osoby zagrożone skutkami takich zdarzeń otrzymają informację od ręki.
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podstawy prawne - art. 4, 8, 9, 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. 2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie informacji. 3. Pełnomocnictwo wraz z opłata skarbową za złożenie pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Czas realizacji Informacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy w przypadku skomplikowanej sprawy. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty Za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Za złożenie pełnomocnictwa w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika i braku podstaw prawnych do zwolnienia od opłaty skarbowej (numer konta do wniesienia tej opłaty: 48 1600 1462 1016 7954 7000 0101).
Numer konta 282030004511100000016
Tytuł wpłaty Opłata za udostępnienie informacji o środowisku. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.
Tryb odwoławczy Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Elblągu.
Rezultat realizacji usługi Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Etapy realizacji usługi 1. Wpływ wniosku. 2. Przygotowanie informacji. 3. Zawiadomienie wnioskodawcy i wysokości naliczonej opłaty za udostępnienie informacji. 4. Udostępnienie informacji o środowisku po wniesieniu należnej opłaty.
Uwagi Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym i przysługuje każdemu bez względu na wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz zdolności do czynności prawnych. Informacja udostępniania jest: - na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), - w elektronicznych bazach danych dotyczących stanu środowiska i korzystania ze środowiska, - w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - na pisemny wniosek. Podstawową formą dostępu do informacji o środowisku jest pisemny wniosek, przy czym nie trzeba podawać z jakiego powodu staramy się o udostępnienie danej informacji. WAŻNE jest jednak, aby we wniosku znalazły się: • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres), • precyzyjnie określony zakres informacji, o którą wnioskujemy (czego dokładnie poszukujemy), • oczekiwana forma udostępnienia informacji (np. kopie papierowe, skany dokumentów na nośniku). • Dobrą praktyką jest udostępnienie numeru telefonu, który może być pomocny przy załatwianiu sprawy. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wysokość opłaty za udostępnienie informacji o środowisku naliczana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł.
BIP https://epop.powiat-ilawski.pl/e-uslugi?szukaj=WN-71
Telefon (89) 649 07 81
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części niewymagającej pozwolenia na budowę
WN-5
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Miejsce załatwienia:
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:
• w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji (III piętro) lub w sekretariacie Starostwa (I piętro, pok. nr 105)
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
Podstawy prawne • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm., Art.30 w związku z art. 29) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Czas realizacji do 21 dni
Tryb odwoławczy Do właściwego Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi e-mail: budownictwo@powiat-ilawski.pl
Telefon 89-649-0773
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu.
WN-405-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: